Medeonstipendiets historia

På hösten 2010 inledde dåvarande vd för Medeon, Bengt Lövdén samtal med Carl-David Agardh, professor i endokrinologi på SUS Skånes universitetssjukhus (dåvarande styrelsemedlem i Medeon AB) (avliden 2014) om en ökad profilering av Medeon mot diabetesforskningen vid Lunds universitets diabetescentrum, LUDC på CRC Clinical Research Centre. Tanken var att få en ökad uppmärksamhet mot Medeon som forskningspark men också att visa på den spetsforskning inom diabetes som bedrivs i Malmö på LUDC och CRC.

Med stöd från Medeons styrelse att manifestera denna profilering inrättades ett Medeon-stipendium. Ett förslag som togs fram av dåvarande vd Bengt Lövdén och kommunikationsansvarig på Medeon, Catrine Pauckstadt. Stipendiet skulle tilldelas en lovande diabetesforskare vid LUDC och det gällde att hitta någon som var villig att finansiera stipendiet. Dåvarande Öresundsbanken (som sedan delades upp till Sparbanken Skåne och Swedbank) ställde upp med SEK 25000:- (samma bank ställde även upp 2012).

Stipendiet skulle delades ut i anslutning till Medeons vårfest i maj eller juni. Utdelningen skedde i anslutning till ett antal forskare-presentationer. Första gången stipendiet delades ut var 18 maj 2011 och det var Anders Rosengren som var den förste stipendiaten. Juryn bestod av Carl-David Agardh, Bengt Lövdén samt representant för Öresundsbanken.

Samverkansarbetet med LUDC blev självfallet också positivt för Medeonföretagen som fick möjlighet att marknadsföra sig vid tillfället.

Idag är det Medeon och Moll Wendén Advokatbyrå som tillsammans finansierar Medeon-stipendiet som också har utökats till SEK 50000:- och det delas ut på Hotell Quality View i Malmö i samband med att vi belyser Världsdiabetesdagen i Skåne i november månad (tillsammans med partners).

År 2022 är det totalt 11 personer från Lunds universitets diabetescentrum, LUDC som har tilldelats Medeon-stipendiet.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager