Medeon Blogg

Nu introduceras hållbarhetsfrågor inom life science

I slutet av mars hölls en hållbarhetskonferens i Malmö med Medeon och Medicon Village som medarrangörer. Forskningsparkerna deltar i Vinnovaprojekt ”Världens mest hållbara sjukvård 2030” tillsammans med Swecare och Sahlgrenska Science Park. Projektet leds av Daniel Eriksson vid Nordic Center for Sustainable Healthcare, NCSH, i Malmö, och ska bland annat ta fram riktlinjer i miljöfrågor för life science-bolag.

– Läkemedel och medicintekniska produkter som utvecklas nu, och ska användas en lång tid framöver, måste uppfylla de globala hållbarhetskraven år 2030, krav som kommer att vara betydligt hårdare än idag. Traditionellt tänker bolag exempelvis på energieffektivitet, men kanske inte fullt ut på hur produkterna påverkar miljön vid produktion och användning, säger Daniel Eriksson.

Daniel Eriksson och hans grupp har under många år arbetat med hållbarhetsfrågor inom sjukvården och har nått internationellt erkännande. Nordisk sjukvård har gott renommé när det gäller hållbarhet och sjukhus från andra länder och kontaktar NCSH för att få råd. Nu vill han bredda svenskt hållbarhetskunnande till företag inom life science, vilka i förlängningen även kan ha nytta av det i sina affärer.

På konferensen i Malmö deltog ett 40-tal personer. Bland talarna fanns representanter från Getinge i Tyskland och Pharmafilter i Holland, samt en inköpschef för Region Skåne. En representant från LIF, branschorganisation för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, som sa att man borde räkna med miljöaspekterna i hela livscykeln hos läkemedel. Exempelvis kan nya effektivare – men dyrare – läkemedel vara bättre totalt sett ur ett miljöperspektiv än de traditionella. Detta beroende på att det i ena fallet kanske räcker med ett fåtal behandlingar, medan det för det traditionella läkemedlet krävs behandling under resten av livet och där viss del av läkemedelssubstansen går rakt igenom kroppen, ut i toaletten och vidare ut i miljön.

– För många var diskussionen under konferensen en stor ögonöppnare, de förstår nu bättre att det är i vilka sammanhang deras produkter används som är betydelsefullt. Tidigare har man mest fokuserat på bygg, energi, miljöteknik och hållbarhetsfrågor på sjukhus men nu vill vi alltså även få med hälsoprodukterna.

Det Vinnovafinansierade projektet, som ska vara klart hösten 2019, ska bidra till att skapa en mer sammanhängande syn på hållbar hälso- och sjukvård i Sverige. Detta ska på sikt kunna leda till ökad export av svenska produkter samt ge minskad miljöpåverkan från hela hälsovårdssektorn.

– För att nå de globala hållbarhetsmålen behövs samverkan mellan många sektorer. Tidigare har det varit lite motstånd från företag inom life science att inkludera miljöaspekter i produktutvecklingen – de fokuserar på att ta fram den bästa medicinen eller produkten. Men nu kommer företagen allt oftare och säger att hållbarhetsaspekten är viktigt för dem, säger Daniel Eriksson.

Det ska hållas totalt fyra hållbarhetskonferenser i Sverige med life science-företag och andra intressenter, för att få nationell förankring. Första konferensen hölls i Stockholm, och senare i vår blir det konferenser i Göteborg och Umeå. Projektet ska resultera i riktlinjer över vad life science-bolag bör beakta vid utveckling, produktion och försäljning av produkter. Dessutom görs en förstudie som ska ligga till grund för en vision för hur Sverige ska ha världens mest hållbara hälso- och sjukvård år 2030. Ambitionen är också att skapa en arena för innovation, samarbete och kommunikation av svensk hållbar hälsovård. Medeon och Medicon Village var inför Malmö-konferensen ansvariga för att identifiera lämpliga life science-bolag som har bra lösningar, och ska vara med och skriva slutrapporten.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager